O projektu

Česká elektronická knihovna - Poezie 19. a počátku 20. století

  • zpřístupňuje 1700 básnických knih česky psané poezie 19. a počátku 20. století
  • je nejrozsáhlejší fulltextovou databází svého typu na českém internetu
  • přináší kompletní veršované dílo nejvýznamnějších básníků české novodobé literatury (např. K. H. Mácha, K. J. Erben, K. Havlíček Borovský, J. Neruda, J. Vrchlický, O. Březina) 
  • nabízí možnost fulltextového i strukturovaného vyhledávání v obsažených textech
  • poskytuje nástroje pro analýzu textu (statistiky, abecední a frekvenční slovníky apod.)
  • u řady titulů nabízí vedle textu knih i jejich obrazovou podobu
  • přístup do databáze není zpoplatněn

 Popis projektu

Myšlenka plnotextové databáze českého písemnictví jakožto nové materiálové základny pro výzkum a studium české literatury za využití moderních médií vznikla v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v polovině 90. let. U jejího zrodu stáli Vladimír Macura a Pavel Janoušek. Pro velkou časovou rozlohu a rozmanité druhové a žánrové rozpětí české literatury jsme po dílčích sondách a analýzách materiálu zvolili poezii 19. století.

Naším základním záměrem bylo shromáždit a zpřístupnit ve formě elektronické knihovny první vydání básnických textů od počátků novodobé česky psané poezie až po její plný rozmach, a tak uchovat a v elektronické podobě konzervovat celek české básnické produkce 19. století (v další fázi projektu pak poezii počátku století 20.). Pro přílišný rozsah české poezie 19. století jsme se omezili takřka výhradně na knižní vydání básnických skladeb a sbírek, případně almanachů, a až na výjimky vyloučili příležitostné tisky.

Předpokládáme, že plnotextová databáze bude sloužit badatelům, studentům i laickým zájemcům o poezii a materiálovou šíří i svými nástroji umožní nové formy výzkumu. Rozmanité spektrum budoucích uživatelů určilo naše způsoby práce s básnickým textem. V žádném případě neposkytujeme návod k vydávání básnických děl tak, jak si je představuje současná ediční praxe. Naopak: zpřístupněním převážně prvního knižního vydání se plnotextová databáze výrazně odlišuje od směřování v naší ediční praxi.

Původní pracovní heslář vypracovala Alice Jedličková, pro realizaci projektu pak pod vedením Blanky Svadbové vznikl nový pracovní tým. Výraznou podporu, bez které by se projekt Česká elektronická knihovna – Poezie 19. a počátku 20. století nemohl uskutečnit, poskytlo pracovní skupině Ministerstvo kultury ČR, od něhož pracovní skupina obdržela grant nejprve na tři (1998–2000) a poté na čtyři roky (2001–2004). V následujících letech byl projekt podpořen z grantových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Internetová plnotextová databáze navazuje na CD-ROM Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století (od thámovců po lumírovce), který vydal ÚČL AV ČR roku 2002 a který se po opravách a doplňcích stal integrální součástí předkládané internetové plnotextové databáze.

Česká poezie 19. a počátku 20. století je prezentována prostřednictvím plnotextové databáze vznikající v součinnosti s firmou inSophy. Tato databáze obsahuje 1/ zobrazení textu jednotlivých knih s možností volby mezi přepisem diplomatickým a edičně upraveným (tzv. edičním), 2/ přehledné zobrazení struktury každé knihy, 3/ bibliografické údaje o knize a 4/ údaje o edičních zásazích (tj. ediční poznámku a komentáře), 5/ obrazovou podobu knihy, popř. výtvarný doprovod (sestávající hlavně z převodu ilustrací a obálek do elektronické podoby).

Přínos databáze pro literární vědu spočívá již v tom, že jednotlivé knihy soustřeďuje a zpřístupňuje, a tím dává uživateli (domácímu i zahraničnímu) k dispozici knihovnu, jaká dnes fyzicky na jednom místě neexistuje. Její význam prohlubuje i začlenění a mnohdy znovunalezení děl dnes opomíjených či zcela zasutých nebo obtížně přístupných. Podstatné však je rovněž to, že databáze poskytuje všechny výhody práce s digitálně zpracovanými texty (knihami), s jejich částmi (sbírkami, básněmi, slokami, jednotlivými verši, slovy) i se soubory textů, které si uživatel může sám určit. Umožňuje tedy rychlou práci s rejstříky (volitelně řazenými podle děl, autorů i roků vydání) a rychlé fulltextové vyhledávání podle mnoha nastavitelných parametrů.

Klíčová je možnost vyhledávacích dotazů, tj. vyhledání jednoho slova – motivu, dvojice či skupiny slov na různé úrovni textu (v rámci verše, sloky, básně, sbírky, knihy i celé plnotextové databáze); prostřednictvím uživatelského slovníku lze přitom definovat skupiny příbuzných slov či různé způsoby grafického záznamu téhož slova.

Databáze však také otevírá dosud nedostupné možnosti analýzy statistické: od statistických údajů o počtech slov a veršů, o délce slova či verše až po automatické sestavování frekvenčních a abecedních slovníků a vyhledávání vazeb jednotlivých slov a motivů.

Praktickou výhodou zvolené koncepce pak je, že uživatel může z databáze omezené části děl tisknout a kopírovat a také výhradně pro svoji potřebu přidávat poznámky nebo výsledky literárněhistorického bádání získané z jiných zdrojů. Výsledná aplikace se – jak doufáme – může stát přelomovou pomůckou pro badatelský výzkum i pro novou generaci čtenářů.